Trgovec

Poklic: Prodajalec/prodajalka

Zloženka

Predstavitveni film

Predstavitev programa

V izobraževanje se lahko vključi, kdor je končal osnovno šolo ali nižjo poklicno oziroma njej enakovredno šolo, je zdrav, saj so lahko ovire alergije, govorne motnje ali telesne okvare. Izobraževanje traja tri leta, eden izmed glavnih vzgojno-izobraževalnih ciljev programa pa je vzgoja podjetniško mislečih, odgovornih in poštenih prodajalcev.
Omogoča tudi doseganje naslednjih poklicnih ciljev za delo v blagovnem prometu v sodobnih tržnih pogojih:

– učinkovito in kulturno komuniciranje s kupci v slovenskem jeziku
– komuniciranje s kupci sosednjih držav v enem izmed tujih jezikov
– ustrezno obvladovanje trgovinskega poslovanja in estetskega urejanja tržnega prostora
– vzgojo podjetniško mislečih, odgovornih in poštenih prodajalcev
– dobro poznavanje blaga z možnostjo svetovanja kupcem
– soočanje s spremembami tako, da je možno samoiniciativno neprestano izpopolnjevanje in hitro prilagajanje tehnološkemu razvoju, za kar je potrebno širše splošno zanje
– dopolnjevanje znanja in stopnje izobrazbe

Po končanem triletnem šolanju pridobi dijak poklic PRODAJALEC, ko uspešno opravi zaključni izpit, ki zajema:
pisni in ustni izpit iz slovenščine
zaključno delo

Program je primeren za oba spola in omogoča zaposlitev v trgovinskih podjetjih, kakor tudi nadaljevanje šolanja po programu ekonomski tehnik, ki traja dve leti.
Izvedbeni kurikul je pričel veljati s 1. 9. 2012.

PREDMETNIK:
Po uspešno opravljenem triletnem poklicnem izobraževanju v programu TRGOVEC
lahko dijak nadaljuje šolanje v programu  EKONOMSKI TEHNIK (PTI)

TRGOVEC – SPI

Izvedbeni kurikul predmetnika po letnikih, ki je bil sprejet in potrjen pred začetkom šolskega leta 2020/21, velja samo za 1. letnik.

Oznaka PREDMETI in STROKOVNI MODULI 1. letnik 2. letnik 3. letnik SKUPNO UR

Kreditne

točke

 

Število tednov pouka 30 30 17/22    
Ure pouka teden leto teden leto teden leto leto
A – SPLOŠNO IZOBRAŽEVALNI PREDMETI          
P1 SLOVENŠČINA (SLO) 2,00 60 2,97 89     3,76     64 213 12
P2 MATEMATIKA (MAT) 2,97 89 3,00 90 2    34 213 12
P3 TUJI JEZIK I (AN/NE) 2,5 75 2,00 60     1,71    29 164 9
P4 UMETNOST (UME) 1,10  33          33 2
P5 NARAVOSLOVJE (NAR) 3,00 90 1,40 42     132 6
P6 DRUŽBOSLOVJE (DRU) 2,00 60 2,40 72      132 6
P7 ŠPORTNA VZGOJA (ŠV) 2,5 75 2,00 60    1,71    29 164 7
  SKUPAJ A 16,07 482 13,77 413  9,18 156 1051 54
               
B – STROKOVNI MODULI                
M1 TEMELJI GOSPODARSTVA (TGS)      60  2,18  48 108 5
Gospodarske dejavnosti – teoretični del  1 30 30  
Gospodarske dejavnosti – praktični del  
Temelji pravne kulture – teoretični del 1 30 30  
Temelji pravne kulture – praktični del  
Pravnoorganizacijski vidiki – teoretični del 1,18 26 26  
Pravnoorganizacijski vidiki – praktični del 1 22 22  
Skupaj teorija 2 60 1,18 26 86  
Skupaj praksa 1 22 22  
M2 POSLOVANJE TRGOVSKEGA PODJETJA (PTP) 5,5 165 4 120 1,8 39 324 16
Poslovno računstvo – teoretični del 2 60 60  
Poslovno računstvo – praktični del  
Poslovanje trgovskega podjetja – teoretični del 1 30 30  
Poslovanje trgovskega podjetja – praktični del 2,5 75 75  
Informacijsko-komunikacijska – teoretični del  
Informacijsko-komunikacijska – praktični del 2 60 2 60 1,8 39 159  
Skupaj teorija 1 30 2 60 90  
Skupaj praksa 4,5 135 2 60 1,8 39 234  
M3 PRODAJA BLAGA (PDB) 5,1 153 5 150 9,6 210 513 27
Poznavanje blaga – teoretični del 30  1 30 1 22 82  
Poznavanje blaga – praktični del 1 30  1 30 2,36 52 112  
Prodajni procesi – teoretični del 1 30 0,81 18 48  
Prodajni procesi – praktični del 1 30 2,7 80 3 66 176  
Psihologija prodaje – teoretični del 1,1 33 0,33 10 1 22 65  
Psihologija prodaje – praktični del     1,4 30 30  
Skupaj teorija 3,1 93 1,3 40 2,82 62 195  
Skupaj praksa 2 60 3,7 110 6,76 148 318  
M4 UPRAVLJANJE Z BLAGOVNO SKUPINO ŽIVILA (UBSŽ)         4,9  108  108 5
Poznavanje živil – teoretični del     0,55 12,1 12,1  
Poznavanje živil – praktični del     2,9 63,8 63,8  
Prodaja živil – teoretični del      
Prodaja živil – praktični del     1,45 32 32  
Skupaj teorija     0,55 12,1 12,1  
Skupaj praksa     4,35 95,7 95.7  
SKUPAJ B – teorija 4,1 123 5,3 159 4,55 100 382  
SKUPAJ B – praksa 6,5 195 5,67 170 13,91 305 670  
SKUPAJ B 10,6 318 11 330 18,4 405 1053 53
C – Od tega PRAKTIČNI POUK V ŠOLI                
SKUPAJ B in E 6,5 195 9,77 293 15,1 332 826 27
Č – PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM (PUD)            
SKUPAJ Č  6 228  6 228 12  456 912 36
D – DRUGE OBLIKE VZGOJNO-IZOBRŽEVALNEGA     DELA                
AKTIVNO DRŽAVLJANSTVO     1 30     30 2
INTERESNE DEJAVNOSTI (ID) 2 64 1 34 1 32 130 6
E – ODPRTI KURIKULUM – 486,2                
  POSLOVNI BONTON (POB) 1 30         30 2
  OBLIKOVANJE PRODAJNEGA PROSTORA (OBL)             86 6
  OBL – teoretični del 1,67 50,1 0,5 15     65,1  
  OBL – praktični del     0,70 21     21  
  STROKOVNO DRUŽBOSLOVJE (SDR)         1 22 22 1
  OSNOVE RAČUNOVODSTVA (RČN) 1 30 1,5 45 2 44 119 6
  TUJI JEZIK 2 AN/NE (TUJ2)     1 30 1 22 52 3
  PRODAJNO SPORAZUMEVANJE (PRS)             112 7
  PRS – teoretični del 1 30 1 30 1 22 82  
  PRS – praktični del     1 30     30  
  SLEPO TIPKANJE (INFS)     0,5 15     15 1
  STROKOVNO NARAVOSLOVJE (SNA) 0,67 20,1 1 30     50,1 3
E – odprti kurikul – izven pouka 0,33 10 1,93 58 2,18 48 116  
Skupaj E 5,67 170 9,13 274 7,18 158 602 29
LETNO A + B + E 32,34 970 33,9 1017 34,76 719 2706  
LETNO A +B + E (brez PRA in ŠV) 23,34 700 22,07 662 18,54 369 1731  
SKUPAJ A + B + Č + D + E   1262   1309   1207 3778 178 
ZAKLJUČNI IZPIT    2
Skupaj kreditnih točk   180
Število tednov pouka 30 30  22 82  

Število tednov – druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela:

Aktivno državljanstvo

Število tednov interesnih dejavnosti ID

 

2

 

 

1

1

 

 

 

 

1

 

1

4

 

 
število tednov praktičn. pouka pri delod.  6 6  12 24  
Skupaj število tednov izobraževanja   38   38   35 111  

 

Poleg ur, ki so navedene v predmetniku, se izvajajo dodatno še naslednje ure.

V 1. letniku programa trgovec se v okviru programske enote izvedejo izven pouka:

  • Strokovno naravoslovje – 9,9 ure (5 ur prakse, 4,9 ure teorije)

V 2. letniku programa trgovec se v okviru programske enote izvedejo izven pouka:

  • Oblikovanje prodajnega prostora – 57,5 ur (57 ur prakse, 0,5 ure teorije)

V 3. letniku tega programa se izvedejo izven pouka naslednje programske enote:

  • Strokovno družboslovje – 5 ur (praksa)
  • Osnove računovodstva – 19 ur
  • Prodajno sporazumevanje – 24,14 (16 ur praksa, 8,14 ure teorija)

 

ZNANJA, KI JIH MORAJO IMETI IZVAJALCI POSAMEZNEGA PREDMETA, MODULA V ODPRTEM KURIKULU

Predmet/Modul/Vsebinski sklop Izobrazba Obvezni načini ocenjevanja
POSLOVNI BONTON (POB) učitelj Visokošolska izobrazba iz ekonomije Izdelek oz. storitev
OBLIKOVANJE PRODAJNEGA PROSTORA (OBL) učitelj Visokošolska izobrazba iz likovne umetnosti ali aranžerstva Izdelek oz. storitev
STROKOVNO DRUŽBOSLOVJE (SDR) učitelj Visokošolska izobrazba iz zgodovine, geografije ali sociologije Pisno, ustno
OSNOVE RAČUNOVODSTVA (RČN) učitelj Visokošolska izobrazba iz ekonomije Izdelek oz. storitev
TUJI JEZIK 2 (AN/NE) (TUJ2) učitelj Visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika Pisno, ustno
PRODAJNO SPORAZUMEVANJE (PRS) učitelj Visokošolska izobrazba iz slovenščine Pisno, ustno
SLEPO TIPKANJE (INFS) učitelj Visokošolska izobrazba iz računalništva, elektrotehnike ali informatike Izdelek oz. storitev
STROKOVNO NARAVOSLOVJE (SNA) učitelj Visokošolska izobrazba iz biologije ali kemije Ustno

TRGOVEC – SPI

 

Izvedbeni kurikul predmetnika po letnikih, ki je bil sprejet in potrjen pred začetkom šolskega leta 2014/15, velja samo za 2. in 3. letnik.

Oznaka PREDMETI in STROKOVNI MODULI 1. etnik 2. letnik 3. letnik SKUPNO UR

Kreditne

točke

 

Število tednov pouka 30 30 17/22    
Ure pouka teden leto teden leto teden leto leto
A – SPLOŠNO IZOBRAŽEVALNI PREDMETI          
P1 SLOVENŠČINA (SLO) 2,00 60 2,97 89     3,76     64 213 12
P2 MATEMATIKA (MAT) 2,97 89 3,00 90 2    34 213 12
P3 TUJI JEZIK I (AN/NE) 2,5 75 2,00 60     1,71    29 164 9
P4 UMETNOST (UME) 1,10  33          33 2
P5 NARAVOSLOVJE (NAR) 3,00 90 1,40 42     132 6
P6 DRUŽBOSLOVJE (DRU) 2,00 60 2,40 72      132 6
P7 ŠPORTNA VZGOJA (ŠV) 2,5 75 2,00 60    1,71    29 164 7
  SKUPAJ A 16,07 482 13,77 413  9,18 156 1051 54
               
B – STROKOVNI MODULI                
M1 TEMELJI GOSPODARSTVA (TGS)      60  2,18  48 108 5
Gospodarske dejavnosti – teoretični del  1 30 30  
Gospodarske dejavnosti – praktični del  
Temelji pravne kulture – teoretični del 1 30 30  
Temelji pravne kulture – praktični del  
Pravnoorganizacijski vidiki – teoretični del 1,18 26 26  
Pravnoorganizacijski vidiki – praktični del 1 22 22  
Skupaj teorija 2 60 1,18 26 86  
Skupaj praksa 1 22 22  
M2 POSLOVANJE TRGOVSKEGA PODJETJA (PTP) 5,5 165 4 120 1,8 39 324 16
Poslovno računstvo – teoretični del 2 60 60  
Poslovno računstvo – praktični del  
Poslovanje trgovskega podjetja – teoretični del 1 30 30  
Poslovanje trgovskega podjetja – praktični del 2,5 75 75  
Informacijsko-komunikacijska – teoretični del  
Informacijsko-komunikacijska – praktični del 2 60 2 60 1,8 39 159  
Skupaj teorija 1 30 2 60 90  
Skupaj praksa 4,5 135 2 60 1,8 39 234  
M3 PRODAJA BLAGA (PDB) 5,1 153 5 150 9,6 210 513 27
Poznavanje blaga – teoretični del 30  1 30 1 22 82  
Poznavanje blaga – praktični del 1 30  1 30 2,36 52 112  
Prodajni procesi – teoretični del 1 30 0,81 18 48  
Prodajni procesi – praktični del 1 30 2,7 80 3 66 176  
Psihologija prodaje – teoretični del 1,1 33 0,33 10 1 22 65  
Psihologija prodaje – praktični del     1,4 30 30  
Skupaj teorija 3,1 93 1,3 40 2,82 62 195  
Skupaj praksa 2 60 3,7 110 6,76 148 318  
M4 UPRAVLJANJE Z BLAGOVNO SKUPINO ŽIVILA (UBSŽ)         4,9  108  108 5
Poznavanje živil – teoretični del     0,55 12,1 12,1  
Poznavanje živil – praktični del     2,9 63,8 63,8  
Prodaja živil – teoretični del      
Prodaja živil – praktični del     1,45 32 32  
Skupaj teorija     0,55 12,1 12,1  
Skupaj praksa     4,35 95,7 95.7  
SKUPAJ B – teorija 4,1 123 5,3 159 4,55 100 382  
SKUPAJ B – praksa 6,5 195 5,67 170 13,91 305 670  
SKUPAJ B 10,6 318 11 330 18,4 405 1053 53
C – Od tega PRAKTIČNI POUK V ŠOLI                
SKUPAJ B in E 6,5 195 9,77 293 15,1 332 826 27
Č – PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM (PUD)            
SKUPAJ Č  6 228  6 228 12  456 912 36
D – INTERESNE DEJAVNOSTI (ID)                
SKUPAJ D  2 64  2 64  1 32 160 6
E – ODPRTI KURIKULUM – 486,2                
  POSLOVNI BONTON (POB) 1 30         30 2
  OBLIKOVANJE PRODAJNEGA PROSTORA (OBL)             86 6
  OBL – teoretični del 1,67 50,1 0,5 15     65,1  
  OBL – praktični del     0,70 21     21  
  STROKOVNO DRUŽBOSLOVJE (SDR)         1 22 22 1
  OSNOVE RAČUNOVODSTVA (RČN) 1 30 1,5 45 2 44 119 6
  TUJI JEZIK 2 AN/NE (TUJ2)     1 30 1 22 52 3
  PRODAJNO SPORAZUMEVANJE (PRS)             112 7
  PRS – teoretični del 1 30 1 30 1 22 82  
  PRS – praktični del     1 30     30  
  SLEPO TIPKANJE (INFS)     0,5 15     15 1
  STROKOVNO NARAVOSLOVJE (SNA) 0,67 20,1 1 30     50,1 3
E – odprti kurikul – izven pouka 0,33 10 1,93 58 2,18 48 116  
Skupaj E 5,67 170 9,13 274 7,18 158 602 29
LETNO A + B + E 32,34 970 33,9 1017 34,76 719 2706  
LETNO A +B + E (brez PRA in ŠV) 23,34 700 22,07 662 18,54 369 1731  
SKUPAJ A + B + Č + D + E   1262   1309   1207 3778 178 
ZAKLJUČNI IZPIT    2
Skupaj kreditnih točk   180
Število tednov pouka 30 30  22 82  
število tednov interesnih dejavnosti ID  2 2   1  5  
število tednov praktičn. pouka pri delod.  6 6  12 24  
Skupaj število tednov izobraževanja   38   38   35 111  

 

 

 

Poleg ur, ki so navedene v predmetniku, se izvajajo dodatno še naslednje ure.

V 1. letniku programa trgovec se v okviru programske enote izvedejo izven pouka:

  • Strokovno naravoslovje – 9,9 ure (5 ur prakse, 4,9 ure teorije)

V 2. letniku programa trgovec se v okviru programske enote izvedejo izven pouka:

  • Oblikovanje prodajnega prostora – 57,5 ure (57 ur prakse, 0,5 ure teorije)

V 3. letniku tega programa se izvedejo izven pouka naslednje programske enote:

  • Strokovno družboslovje – 5 ur (praksa)
  • Osnove računovodstva – 19 ur
  • Prodajno sporazumevanje – 24,14 ure (16 ur praksa, 8,14 ure teorija)

 

ZNANJA, KI JIH MORAJO IMETI IZVAJALCI POSAMEZNEGA PREDMETA, MODULA V ODPRTEM KURIKULU

Predmet/Modul/Vsebinski sklop Izobrazba Obvezni načini ocenjevanja
POSLOVNI BONTON (POB) učitelj Visokošolska izobrazba iz ekonomije Izdelek oz. storitev
OBLIKOVANJE PRODAJNEGA PROSTORA (OBL) učitelj Visokošolska izobrazba iz likovne umetnosti ali aranžerstva Izdelek oz. storitev
STROKOVNO DRUŽBOSLOVJE (SDR) učitelj Visokošolska izobrazba iz zgodovine, geografije ali sociologije Pisno, ustno
OSNOVE RAČUNOVODSTVA (RČN) učitelj Visokošolska izobrazba iz ekonomije Izdelek oz. storitev
TUJI JEZIK 2 (AN/NE) (TUJ2) učitelj Visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika Pisno, ustno
PRODAJNO SPORAZUMEVANJE (PRS) učitelj Visokošolska izobrazba iz slovenščine Pisno, ustno
SLEPO TIPKANJE (INFS) učitelj Visokošolska izobrazba iz računalništva, elektrotehnike ali informatike Izdelek oz. storitev
STROKOVNO NARAVOSLOVJE (SNA) učitelj Visokošolska izobrazba iz biologije ali kemije Ustno