OBDELOVALEC LESA

Nižje poklicno izobraževanje – NPI

 

ZAKAJ IZBRATI PROGRAM OBDELOVALEC LESA?

VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:
• najmanj sedmi razred devetletne oziroma šesti razred osemletne osnovne šole in je izpolnil osnovnošolsko obveznost ali
• zaključil osnovnošolsko izobraževanje po prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom.

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

Izobraževanje traja dve leti.
• Izobraževalni program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT).

Dijak bo ob zaključku izobraževanja:

– se usposobil za varno, gospodarno ter kvalitetno izdelavo enostavnih mizarskih izdelkov;
– pridobil praktična uporabna znanja na svojem področju;
– razvil sposobnosti in spretnosti za poklicno delo in se pripravil na poklicno kariero;
– znal delati v skupini ter skrbeti za urejeno delovno okolje.

POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh predmetov in modulov letnika izvedbenega kurikula šole, opravili vse obveznosti sprejetih vsebin interesnih dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom oziroma napreduje po sklepu programskega učiteljskega zbora.
Pogoji za dokončanje
Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:
•    vse splošnoizobraževalne predmete,
•    obvezne strokovne module,
•    odprti del kurikula.
Poleg tega mora opraviti
•    vse obveznosti interesnih dejavnosti,
•    obveznosti praktičnega usposabljanja z delom in
•    zaključni izpit.
Zaključni izpit
Zaključni izpit je sestavljen iz
•    izdelek oziroma storitev in zagovor.

POKLICNA KVALIFIKACIJA

Izobraževalni program ne omogoča pridobitev poklicne kvalifikacije.

IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

  •  Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcih (PUD).

Praktično usposabljanje z delom (PUD)

Pri praktičnemu usposabljanju z delom si dijaki pridobijo dodatna praktična znanja in spretnosti. Dijaki opravijo 4 tedne usposabljanja  pri delodajalcih. Šola z delodajalci podpiše kolektivno pogodbo in dijakom predlaga delodajalca, pri katerem se bodo usposabljali. Dijaki si lahko delodajalca poiščejo tudi sami.

ZNANJA, KI JIH MORAJO IMETI IZVAJALCI POSAMEZNEGA PREDMETA, MODULA V ODPRTEM KURIKULUOpomba: Dijaki 1. in 2. letnika so združeni, ure so izvedene po programu za 2. letnik.

Dostopnost