GASTRONOMIJA

 

Poklic: Gastronomski tehnik/ Gastronomska tehnica

 

ZAKAJ IZBRATI PROGRAM GASTRONOMIJA?

 

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju dijaki), da:

 • usvojijo strokovno teoretična in praktična znanja ter veščine, ki so pomembna za kakovostno izvedbo kompleksnih nalog in reševanje realnih praktičnih problemov v stroki,
 • usvojijo sposobnosti podjetniškega razmišljanja, kritične presoje, odgovornega in socialnega ravnanja,
 • spoznajo pomen in usvojijo cilje razvoja osebne organizacijske kulture na delovnem mestu in v življenjskem okolju,
 • znajo komunicirati skladno s poslovno etiko, bontonom, načeli gostoljubnosti, v slovenskem in najmanj enem tujem jeziku,
 • obvladajo temeljno strokovno terminologijo, telefonsko komuniciranje, tehnike pogajanj idr…,
 • so sposobni sodelovanja v skupini in pri projektnih nalogah (kooperativnost, poštenost), reševati konflikte ter organiziranja in vodenja projektnega in timskega dela,
 • znajo organizirati in izvajati animacijo za goste ob različnih priložnostih,
 • poznajo slovensko naravno in kulturno dediščino in jo znajo tržiti v okviru gostinskih in turističnih storitev,
 • znajo  prilagoditi kulinarično ponudbo, organizacijo in izvedbo priprave in postrežbe različnim ciljnim skupinam in strukturi gostov ter dogodkom,
 • znajo ustrezno izbrati  in obdelati živila po mehanskih in toplotnih postopkih  v okusne jedi in jih v kombinaciji z drugimi jedmi in pijačami umestiti na jedilnik rednih oziroma izrednih obrokov,
 • znajo izračunati hranilno in energijsko vrednosti živil ter živila zdravo kombinirati v prehrani za različne ciljne skupine,
 • razvijejo pozitivni odnos do zdravega načina življenja in aktivno skrbijo za lastno zdravje in zdravje gostov,
 • poznajo osnove finančnega poslovanja, trženja in jih uporabiti pri oblikovanju ponudb za gostinske in turistične storitve,
 • učinkovito obvladajo uporabo sodobne informacijsko komunikacijske tehnologije z namenom učinkovitega in uspešnega iskanja, vrednotenja, hranjenja, obdelave in uporabe informacij,
 • obvladajo vodenje poslovno podjetniške oz. delovne dokumentacije (kalkulacija, delovni nalog, obračun, reklamacija, nabava, skladiščenje, prodaja, razne evidence, zapisnik o poškodbi ipd.),
 • upoštevajo in izvajajo načela in  zakonske predpise na področju gostinstva in turizma za zagotavljanje varstva in zdravja pri delu, varstva okolja, požarne varnosti in racionalne rabe energije, materiala in časa ter ukrepe za preprečevanje delovnih nezgod,
 • so naravnani v vseživljenjsko učenje, se  strokovno spopolnjujejo, skrbijo za svoj osebnostni razvoj in za uspešno sodelovanje v družbi,
 • ciljno načrtujejo in spremljajo svoj poklicni razvoj s poklicnim portfolijem,
 • samovrednotijo  in spremljajo napredek svojih poklicnih dosežkov,
 • transparentno predstavijo svoje osebnostne dimenzije in razvoj  poklicne kariere.

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

 • Izobraževanje traja 2 leti.
 • Izobraževalni  program je  ovrednoten s 120 kreditnimi  točkami (KT).

VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil  srednje poklicno izobraževanje in si pridobil enega od nazivov srednje poklicne izobrazbe:

 • gastronom  hotelir, kuhar, natakar, kuhar-natakar, oskrbnik, kmetovalka-gospodinja, pek, slaščičar, slaščičar-konditor ali
 • pridobil enakovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih.

DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

Poklicna matura obsega

Obvezni del:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • pisni in ustni izpit iz gastronomije in turističnih storitev

Izbirni del:

 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
 • izdelek oziroma storitev in zagovor.
Dostopnost