GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE

Poklic: gastronom hotelir/gastronomka hotelirka

 

ZAKAJ IZBRATI PROGRAM GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE?

 

CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam ( v nadaljevanju : dijaki),da:

 • si razvijajo sposobnosti za samostojno in odgovorno ravnanje, kritično presojo in analiziranje konkretnih strokovnih problemov ter za njihovo reševanje,
 • si razvijajo humanost, tolerantnost, poštenost in druge  moralne vrednote,
 • si razvijajo ustvarjalnost, inovativnost, pripravljenost za vseživljensko učenje ( tudi sledenje novim smernicam),
 • usvojijo spretnosti za primeren odnos do sebe, do drugih in za zmožnost  timskega dela v kolektivu,
 • se usposobijo za ustrezno sporazumevanje, vedenje v različnih sredinah, za predstavitve, promoviranje  in svetovanje storitev v slovenskem in dveh tujih jezikih,
 • se naučijo urediti sebe in delovno mesto za delo, v skladu z načeli estetike in s higiensko varnostnimi predpisi,
 • se usposobijo za aktivno skrb za lastno zdravje, zdravje gostov in za pozitivni odnos do zdravega načina življenja,
 • razumejo eko zdravje in kakovostno bivanje, globalne ekološke probleme ter  si razvijajo ekološko zavest,
 • se seznanijo z urejanjem in vzdrževanjem  prostorov za namen turistične dejavnosti,
 • se naučijo načrtovati, organizirati in voditi enostavnejšo turistično dejavnost,
 • si pridobijo znanja o  storitvah na domu in v domovih,
 • se  naučijo dekoriranja in se seznanijo z izdelovanjem  dekorativnih izdelkov iz različnih materialov in tehnikami oblikovanja,
 • si pridobijo znanje o biološki, hranilni in energijski vrednosti hrane in pijač, o njihovih lastnostih, pridobivanju, shranjevanju ter načinu uporabe, obdelave, predelave, priprave, kombinacije  ter o tem, kako se le-to  kakovostno in estetsko postreže gostom,
 • si pridobijo praktično uporabno znanje in se pri tem opirajo na teoretična spoznanja
 • spoznajo in razumejo splošne zakonitosti postopkov in tehnologijo pri pripravi jedi z različnimi stroji, napravami in pripomočki,
 • si pridobijo zmožnosti za  samostojno,  kakovostno pripravo ter postrežbo hrane in pijač  in se pripravijo za poklicno kariero,
 • si pridobijo znanje o različnih oblikah ponudbe v gostinskih lokalih,
 • si razvijajo zavest o pomenu povezovanja z okoljem in o vrednosti ponudbe avtohtone hrane in pijače ter ohranjanja naravne in kulturne dediščine,
 • si razvijajo sposobnosti za organiziranje samostojnega, varnega, gospodarnega dela in delovnih postopkov na poklicnem področju,
 • si pridobijo znanja in spretnosti za  uporabo sodobne informacijsko komunikacijske tehnologije, za načrtovanje, organiziranje, analiziranje, kritično presojanje in odgovorno ravnanje na svojem delovnem področju,
 • spoznajo varnostne predpise ter jih znajo dosledno upoštevati pri delu.

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

 • Izobraževanje traja tri leta.
 • Izobraževalni program je ovrednoten s 180 kreditnimi točkami (KT).

VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • osnovnošolsko izobraževanje ali
 • nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

Zaključni izpit obsega:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • izdelek oziroma storitev in  zagovor.
Dostopnost