Predstavitev

Anita Voler, univ. dipl. soc. del
Tadeja Dimc, univ. dipl. psih.
anita_voler
Tel:  02 88 46 512
Mail:    anita.voler@sc-sg.si
Tel:  02 88 79 254
Mail:   tadeja.dimc@sc-sg.si
Delovni čas Slovenj Gradec: Delovni čas Muta:

Ponedeljek – Petek  7.00 – 14.00

Malica: 10.30 – 11.00

Ponedeljek: ZAPRTO
Torek: 7.00 – 14.00
Sreda: ZAPRTO
Četrtek: 7.00 – 14.00
Petek: ZAPRTO
Uradne ure Slovenj Gradec:
Ponedeljek – Petek od  8.00 do 13.00

Ob petkih potekajo tudi svetovalne ure za dijake s
posebnimi potrebami.

SVETOVALNO DELO Z DIJAKI

  • Poklicno usmerjanje in preusmerjanje dijakov
   • seznanjanje učencev OŠ s poklici, za katere izobražujmo
   • priprava informativnega dneva za OŠ vseh občin v koroški regiji
   • vodenje vpisnega postopka za osnovnošolce
   • vpis dijakov v študijske programe
   • vpis dijakovo 3. letnikov v programe 3+2
   • vpis dijakov nižjega poklicnega izobraževanja v programe srednjega izobraževanja
   • izvedba postopka za hitrejše napredovanje dijakov nižjega poklicnega izobraževanja
   • vpis dijakov iz drugih srednjih šol v višje letnike naše šole (prepisi dijakov)
   • pogojni vpisi
   • preusmerjanje med šolskim letom
   • povezovanje s starši glede različnih problematik
  • Analiza učne in vzgojne problematike v oddelkih na šoli
   • spremljanje učnega uspeha dijakov skozi vse leto in ob konferencah
   • govorilne ure za dijake in starše – vsako prvo sredo v mesecu popoldan
   • dajanje predlogov in strokovnih mnenj v zvezi s kaznovanjem in nagrajevanjem dijakov (vzgojni ukrepi)
  • Vodenje postopka za regresirano prehrano dijakov
   • izdelava seznama upravičencev do regresirane prehrane na osnovi danih kriterijev
   • seznanjanje razrednikov z upravičenci do regresirane prehrane
   • intervencije v posebnih primerih osebne ali socialne ogroženosti
  • Skrb za socialno in psihološko pomoč ogroženim dijakom
   • svetovanje za osebni in socialni razvoj posameznika
  • Individualni programi za dijake s posebnimi potrebami
   • načrtovanje, izvajanje in spremljanje vzgojno -izobraževalnega dela z dijaki s posebnimi potrebami
   • sodelovanje z razredniki in drugimi učitelji pri pripravi in izvajanju individualnih programov za te dijake
   • sodelovanje z vodstvom pri zagotavljanju ustreznih pogojev za integracijo teh dijakov
   • koordinacija prostovoljcev in mentorstvo prostovoljcev za učno pomoč
  • Drugo
   • zbirk osebnih podatkov o dijakih, ki jih nalaga ZPSI in Zakon o varovanju osebnih podatkov
   • posredovanje različnih podatkov na Ministrstvo za šolstvo, Zavod za zaposlovanje, Zavod za šolstvo, …
 1. SVETOVALNO DELO Z UČITELJI
  • Sodelovanje na sestankih oddelčnih učiteljskih zborov
  • Sodelovanje na sejah celotnega učiteljskega zbora
  • Svetovanje in posvetovanje z učitelji glede izvajanja pouka ali vodenja oddelčne skupnosti
  • Pomoč učiteljem začetnikom pri vzgojno- pedagoški problematik

3. SODELOVANJE Z RAVNATELJEM

 • Pri uvajanju novosti na pedagoškem področju
 • Pri delu z učitelji začetniki
 • Pri oblikovanju letnega delovnega načrta šole, šolskega koledarja in načrtovanju posameznih dejavnosti šole
 • Pri oblikovanju letnega delovnega načrta šolske svetovalne službe
 • Pri vpisnem postopku
 • Pri pogojnih vpisih
 • Pri težjih vzgojnih prekrških dijakov
 • Pri hospitacijah v razredu pri posameznih učiteljih

4. RAZVOJNO – ANALITIČNE NALOGE

5. SODELOVANJE Z DRUGIMI ORGANIZACIJAMI IN ZAVODI

 • Ministrstvo za šolstvo, Zavod za šolstvo – enota Slovenj Gradec
 • Zavod za zaposlovanje, OŠ, Centri za socialno delo Radlje, Ravne
 • Dravograd, Slovenj Gradec
 • UNZ Slovenj Gradec in policijske postaje
 • Zdravstveni zavodi koroške regije
 • SŠ Slovenj Gradec, SŠ Ravne in Gimnazija Ravne

6. DOKUMENTIRANJE SVETOVALNEGA DELA

7. STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE

Dostopnost