POKLIC: EKONOMSKI TEHNIK/TEHNICA

Predstavitveni film

Predstavitev programa ET PTI

Po uspešno opravljenem triletnem poklicnem izobraževanju v programu trgovec ali administrator lahko dijak nadaljuje šolanje v programu Ekonomski tehnik (PTI*).

Program EKONOMSKI TEHNIK omogoča pridobitev poklica ekonomski tehnik /tehnica (komercialno področje) ali (poslovno in upravno področje) in je namenjen dijakom, ki so uspešno končali triletno poklicno izobraževanje po programu trgovec ali administrator ter želijo pridobiti še en poklic in s tem možnost nadaljevanja šolanja na višjih in visokih strokovnih šolah.

Z ukinitvijo programa Trgovinski in živilski poslovodja, je ta program primeren za tiste prodajalce, ki se želijo zaposliti na delovnih mestih poslovodje, v komercialnih službah ali pa želijo svojo poklicno pot nadaljevati kot samostojni podjetniki.

Šolanje traja dve leti (1. in 2. letnik). V primeru, da je interes za vpis večji kot omogoča razpis, šola sprejme sklep o omejitvi vpisa na osnovi kriterijev, ki jih določa Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport.

Pogoj za dokončanje izobraževanja je uspešno opravljena poklicna matura, ki obsega obvezni in izbirni del:

  • OBVEZNI DEL:
    • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
    • pisni in ustni izpit iz gospodarstva.
  • IZBIRNI DEL:
    • pisni in ustni izpit iz tujega jezika (angleščina ali nemščina) ali matematike po izbiri dijaka,
    • izdelek oziroma storitev v obliki projektnega dela (vsebine izbirnih strokovnih modulov).

PTI*- poklicno tehniško izobraževanje

PREDMETNIK (za š. l. 2020/21 velja za drugi letnik, pod njim je prenovljeni program, ki letos velja za prvi letnik):

* po uspešno opravljenem triletnem poklicnem izobraževanju v programu TRGOVEC

RAZPORED PO TEDNIH  1. letnik  2. letnik  SKUPAJ   
Izobraževanje A + B + C + E  35  34  69   
D Interesne dejavnosti  1  2  3   
Č Praktično usposabljanje  2  0  0   
Skupno število tednov   38  36  74   
A – Splošnoizobr. predmeti  1. letnik  2. letnik  VSOTA  KT  OPOMBE
P1  O  Slovenščina  4  140  4  136  276  13   
P2  O  Matematika  3  105  2,97  101  206  10   
P3  O  Tuji jezik I  4  140  4  136  276  13   
P4  O  Umetnost  0,86  30      30  2   
P5  O  Zgodovina  1  35      35  2  5* 
P6  O  Geografija  1  35      35  2  5* 
P7  I  Sociologija               
P8  I  Psihologija      1  34  34  2  6** 
P9  O  Kemija  1,57  54,95      54,95  3  5* 
P10  O  Biologija  1,57  54,95      54,95  3  5* 
P11  O  Športna vzgoja  2,34  82  2  68  150  7   
P12  O  Tuji jezik II  1,94  68      68  4   
Skupaj A:  21,28  745  13,97  475  1220  61   

* URE, IZVEDENE V OBLIKI PROJEKTNIH UR V 1. LETNIKU

** URE, IZVEDENE V OBLIKI PROJEKTNEGA DNE V 2. LETNIKU

B – Strokovni moduli – OBVEZNI  1. letnik  2. letnik  VSOTA  KT 

 

 

M1 

O 

PROJEKTI IN POSLOVANJE PODJETJA 

 

272 ur 

PD – t      1  34  1  3 
PD – p      2  68  2  2 
MAN – t  0,97  34      1  2 
MAN – p  1,94  68      68  4 
IKT – t             
IKT – p  0,97  34  1  34    3 
Skupaj – t  0,97  34  1  34  68  5 
Skupaj – p  2,94  102  3  102  204  8 
Skupaj   3,94  136  4  136  272  13 
M2  O 

DELOVANJE GOSPODARSTVA  IN  EKONOMIKA POSLOVANJA 

 

238 ur 

RDG – t  2,91  102      102  5 
RDG – p             
PRS – t      2  68  68  4 
PRS – p             
EP – t      2  68  68  3 
EP – p             
Skupaj – t  2,91  102  4  136  238  12 
Skupaj – p             
Skupaj  2,91  102  4  136  238  12 
Skupaj obvezni B – teorija:    3,91  136  5  170  306   
Skupaj obvezni B – praksa:    2,94  102  3  102  204   
Skupaj obvezni B:    6,85  238  8  272  510  25 

B – Strokovni moduli – IZBIRNI (M5 ali M6) 
1. letnik  2. letnik  VSOTA  KT 
M5  I 

KOMERCI- 

ALNO POSLOVANJE 

136 ur 

NP – t      2  68  68  2 
NP – p             
TK – t  0,97  34      34  2 
TK – p             
RB – t  0,97  34      34  2 
RB – p             
  Skupaj – t  1,94  68  2  68  136  6 
  Skupaj  1,94  68  2  68  136  6 
M11  I 

NEPOSREDNO TRŽENJE  

102 ur 

AKD – t      1  34  34   
AKD – p             
NTZK – t      1  34  34   
NTZK – p             
TIS – t             
TIS – p      1  34  34   
  Skupaj – t      2  68  68   
  Skupaj – p      1  34  34   
  Skupaj       2  102  102  5 
Skupaj izbirni B:    1,94  68  5  170  238  11 

 

 

 

 

 

E – Odprti kurikul – 249 ur  1. letnik  2. letnik  VSOTA  KT 
GOSPODARSKI   TUJI JEZIK II      2  68  68  3 
INFORMATIKA – p  1,29  45      45  2 
M-7 – ZAVAROVALNE STORITVE – t  0,97  34  2  68  102  5 
UPORABNA MATEMATIKA      1  34  34  2 
Skupaj E – teorija  0,97  34  5  170  204   
Skupaj E – praksa  1,29  45      45   
Skupaj E   2,26  79  5  170  249  12