SVET STARŠEV

 

Svet staršev predlaga nadstandardne programe, daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah, daje mnenje k predlogu programa razvoja šole in o letnem delovnem načrtu, razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki, obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom, voli predstavnika v Svet šole, opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi. Svet staršev sestavlja 23 staršev, iz vsakega oddelka po en predstavnik.

 

Informacije, kdo je predstavnik Sveta staršev posameznega razreda, dobite pri razredniku.

Dostopnost