LESARSKI TEHNIK

Poklic: lesarski tehnik/lesarska tehnica

 

ZAKAJ IZBRATI PROGRAM LESARSKI TEHNIK?

VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše kdor je uspešno končal srednje poklicno izobraževanje in si pridobil enega od  nazivov  poklicne izobrazbe:

mizar,  tapetnik ali pridobil drugi naziv srednje poklicne izobrazbe in ima vsaj tri leta delovnih izkušenj na področju lesarstva ali pridobil enakovredno izobrazbo  po prejšnjih predpisih.

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

Izobraževanje traja dve leti.
Izobraževalni program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT).

Dijak bo ob zaključku izobraževanja:

usposobljen za skupinsko in timsko delo ter sodelovanje pri projektnem delu,
sposoben uporabljati strokovno znanje pri reševanju dejanskih praktičnih problemov v stroki,
obvladal izdelavo konstrukcijske in tehnološke dokumentacije z računalniškimi orodji za predvidene izdelke,
upravljal zahtevnejše lesnoobdelovalne stroje,
usposobljen za uporabo znanj in veščin v novih situacijah,
razširil splošno izobrazbo in razvil ključne kompetence za uspešno sodelovanje v družbi, osebnostni razvoj in nadaljnje izobraževanje v skladu z nacionalnimi standardi ključnih kvalifikacij.

Pogoji za napredovanje in dokončanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošno izobraževalnih predmetov in strokovnih modulov predhodnega letnika izvedbenega kurikula šole, opravili vse interesne dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom  oziroma napredujejo po sklepu programskega učiteljskega zbora.

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

 • splošnoizobraževalne predmete,
 • obvezne strokovne module,
 • izbirne strokovne module,
 • odprti del kurikula.

Poleg tega mora opraviti:

 • interesne dejavnosti,
 • obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom,
 • poklicno maturo.

Poklicna matura obsega:
Obvezni del:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • pisni in ustni izpit iz lesarstva.

Izbirni del:

 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
 • izdelek in zagovor.

IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

·         Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcih (PUD).

Praktično usposabljanje z delom (PUD)

Pri praktičnemu usposabljanju z delom si dijaki pridobijo dodatna praktična znanja in spretnosti. Dijaki opravijo 2 tedna usposabljanja pri delodajalcih. Šola z delodajalci podpiše kolektivno pogodbo in dijakom predlaga delodajalca, pri katerem se bodo usposabljali. Dijaki si lahko delodajalca poiščejo tudi sami.

Dostopnost