Konzorcij ekonomskih šol objavlja razpis za zbiranje prijav za opravljanje praktičnega usposabljanja dijakov v tujini v šolskem letu 2021/22. Šola bo koristila sredstva projekta Erasmus+ KA1 za 2020/21 za tiste dijake, ki bodo ustrezali kriterijem izbora.

Splošni pogoji razpisa

Na razpis se lahko prijavijo dijaki Srednje šole Slovenj Gradec in Muta, ki:

 • so trenutno vpisani v 2. ali 3. letnik programa ekonomski tehnik – SSI, okoljevarstveni tehnik, gastronomija in turizem, predšolska vzgoja, ter 1. letnik ekonomski tehnik – PTI,  gastronomija – PTI in lesarski tehnik – PTI.
 • imajo slovensko državljanstvo ali državljanstvo ene od držav EU oz. imajo v njej prijavljeno stalno bivališče.

Praktično usposabljanje v tujini traja praviloma 3 tedne, delovni jezik je angleščina. Šola razporedi dijake po partnerskih organizacijah v tujini glede na razpoložljiva mesta in program izobraževanja. Države gostiteljice ne morete izbirati, potrjeni dijaki boste na mobilnost razporejeni v skladu z epidemiološko sliko posamezne države gostiteljice.

Izbranim dijakom bo odobreno sofinanciranje bivanja v tujini (pot, bivanje, prehrana, ekskurzije). Višina lastne finančne soudeležbe bo določena ob podpisu pogodbe (predvidoma v januarju 2022).

Prijavni postopek

Dijaki se lahko prijavijo preko spletne elektronske prijave do vključno torka, 14. 12. 2021, do 12:00. Podatki v prijavi se morajo ujemati s podatki v osebnem dokumentu.

Izbirni postopek vodi komisija, ki jo za tekoče šolsko leto imenuje ravnatelj. Izbor bodo na podlagi kriterijev v sodelovanju s projektno pisarno opravili: ravnatelj, koordinatorica projekta, razredniki, oddelčni učiteljski zbor in organizatorica praktičnega usposabljanja. Dijaki bodo o rezultatih izbora obveščeni najkasneje do konca januarja 2022 in sicer na elektronski naslov, ki ga bodo posredovali v prijavi. V kolikor odziva na obvestilo o izboru ne bo v za to določenem roku, bo priložnost dobil drugi dijak.

Izbrani dijaki so dolžni s pomočjo šole urediti potrebno dokumentacijo za tuje partnerje ter podpisati Pogodbo o sodelovanju v projektu Erasmus+ KA1, Soglasje o uporabi osebnih podatkov ter Dogovor o praktičnem usposabljanju.

 

Kriteriji izbora

Pri izbiri bodo imeli prednost dijaki, ki:

 • bodo pokazali samostojnost in resnost pri iskanju možnosti sodelovanja v projektu;
 • so uspešni in aktivni v različnih obšolskih dejavnostih;
 • imajo solidno znanje angleščine;
 • so se v preteklosti že izkazali na praktičnem usposabljanju pri delodajalcih;
 • so se pripravljeni učiti jezika države gostiteljice (kadar to ni angleščina);
 • so se sposobni prilagoditi zahtevam evropskega trga dela;
 • imajo željo po spoznavanju zgodovine, kulture in znamenitosti države gostiteljice;
 • bodo znali ustrezno zastopati sebe, svojo šolo in Slovenijo v tujini (ustrezno vedenje in higienske navade).

Točkovnik

 1. Splošni učni uspeh za zadnje zaključeno šolsko leto: 5 točk za odličen uspeh, 4 točke za prav dober, 3 za dober.
 2. Ocene učiteljev oddelčnih učiteljskih zborov – dijaka ocenijo člani oddelčnega učiteljskega zbora po štirih kriterijih in prejme:
 3. a) 5, 4, 3, 2 ali 1 točko za vestno izpolnjevanje šolskih obveznosti, aktivno sodelovanje pri pouku in upoštevanje dogovorov;
 4. b) 5, 4, 3, 2 ali 1 točko za ustvarjalnost, razgledanost in visoko motivacijo za pridobivanje novih znanj;
 5. c) 5, 4, 3, 2 ali 1 točko za odnos dijaka do učiteljev, sošolcev in vedenje pri pouku;
 6. d) 5, 4, 3, 2 ali 1 točko za urejenost in komunikativnost.
 7. Vedenje – upoštevajo se neopravičene ure v aktualnem šolskem letu. Dijak prejme 5 točk, če je brez neopravičenih ur, za vsaki 2 neopravičeni uri odštejemo 1 točko. Dijaki, ki imajo več kot 10 neopravičenih ur, ne ustrezajo kriterijem za prijavo.
 8. Tuji jezik – Učitelji tujega jezika ocenijo dijaka po Evropski jezikovni lestvici. Ocena zajema bralno razumevanje, govorno sporazumevanje ter govorno in pisno sporočanje. Ocenjevalno lestvico dijakom pojasnijo učitelji tujega jezika. Dijak prejme za vsak kriterij:
 9. a) po 2 točki za znanje na ravni B2 ali višje
 10. b) po 1 točko za znanje na ravni B1

Dijak, katerega znanje angleščine je po Evropski jezikovni lestvici ovrednoteno z A1 ali A2, ne more sodelovati v projektu zaradi prešibkega jezikovnega znanja.

V primeru, da bo več dijakov enakovredno izpolnjevalo vse pogoje in kriterije, jih bo koordinatorica projekta povabila na razgovor. O terminu razgovora bodo dijaki obveščeni po elektronski pošti.

O kraju in datumu odhoda v tujino odloča vodstvo šole. Dokončni termin usposabljanja v tujini mora potrditi posamezni tuji partner.

Za dodatne informacije in pojasnila se obrnite na koordinatorico projekta mobilnosti Erasmus+ KA1, Vanjo Lužnic ali po e-pošti: vanja.luznic@sc-sg.si.

Vanja Lužnic                                                                                                            Bernard Kresnik

koordinatorica projektov mobilnosti                                                               ravnatelj

Slovenj Gradec, 30. 11. 2021