Srednja šola Slovenj Gradec in Muta je pod tem imenom resda mlada, stara rosnih šest let. Toda njena zgodba je vse kaj drugega; 2012 so se zaradi upadanja števila otrok in zmanjšanega zanimanja za posamezne poklice ter posledično zaradi finančne krize združile tri šole, vsaka zase z dolgoletno tradicijo v Mislinjski in Dravski dolini: Srednja šola Muta, Srednja ekonomska šola Slovenj Gradec in Srednja gostinsko turistična in lesarska šola Slovenj Gradec.

Sedemdeset let srednješolskega izobraževanja na Muti in trideset let izobraževanja lesarskih programov v Slovenj Gradcu – pred toliko leti že se je začela pisati srednješolska zgodba, na katero se s ponosom oziramo vsi zaposleni na današnjem Šolskem centru. Bolj ali manj tesno so se z njim srečale že mnoge generacije dijakov, njihovih staršev, prijateljev … in seveda tudi mnogo učiteljev, ki so dijakom predajali svoje znanje in nemalokrat tudi sebe.

In leta so ustvarila mozaik, ki ob rednem vzgojno-izobraževalnem delu prikazuje tudi kopico novosti, projektov in zanimivih dogodkov in trenutkov, ki jih niti ni moč opisati, so pa odmevni in vsakdo jih nosi v sebi, deli z drugimi …

Pred sedemdesetimi leti je bil narejen velik in napreden korak za izobraževanje v Dravski dolini, v regiji in še posebej na Muti. Ustanovljena je bila srednja šola in prvi dijaki so se vpisali v izobraževalne programe za kovinarske poklice. Začetek z majhnimi koraki, ki je kasneje dobili velik zalet v podpori gospodarstva in okolja. V času, ko so bile srednje šole redke in je takratno gospodarstvo potrebovalo izobražene kadre, se je stkala vez med srednjo šolo in gospodarstvom, ki se je kasneje le še krepila. V sedemdesetih letih sta takratni ravnatelj Srednje šole Muta Ervin Kokošinek in takratni direktor Gorenja Muta Hrabro Sterdin prepoznala pomen povezav med šolo in delodajalci, kar je še danes osnovno vodilo poklicnega in strokovnega izobraževanja ter pomen sodobnih pogojev za učenje in poučevanje. Rezultat tega je bila leta 1983 izgrajena stavba šole v bližini takratne tovarne, v letu 1985 pa še stavba dijaškega doma. Srednjo šolo na Muti je skozi čas zaznamovala pestra paleta izobraževalnih programov. Vodstvo in zaposleni so iskali programe, s katerimi so se prilagajali potrebam delodajalcev na eni strani in po drugi strani kljubovali vedno večji ponudbi srednješolskih izobraževalnih programov v regiji in širše. Od kovinarskih poklicev na začetku so na Muti izobraževali tesarje, zidarje, gradbince, kmetijce, šivilje v zlatih časih tekstilne industrije, poslovne sekretarje, v programu ekonomske gimnazije, v zadnjem desetletju pa okoljevarstvene tehnike in vzgojitelje predšolskih otrok. Srednja šola Muta je postala del Šolskega centra Slovenj Gradec 2007.

Začetki izobraževanja za lesarje segajo v leto 1987, ko so v jeseni vpisali prvi oddelek za lesarje. Tako kot so se uvajali mnogi izobraževalni programi za različne poklice v srednje šole na Koroškem − zaradi potreb takratne industrije, je bil tudi program za lesarje v Slovenj Gradcu ustanovljen prav s tem namenom. Podjetje Lesna SG je bilo takrat eno izmed večjih podjetij v regiji, ki se je močno razvijalo in v proizvodnjo uvajalo sodobnejšo tehnologijo, zato je potrebovalo izobražene delavce. Od takrat je izobraževanje za lesarske poklice v Slovenj Gradcu pridobivalo vedno večji pomen. Leta 1994 in 1995 je bilo izvedeno tudi usposabljanje za pomožnega tapetnika, in sicer za potrebe takratne tovarne oblazinjenega pohištva Nova oprema. V šolskem letu 1999/2000 je bilo uvedeno

izobraževanje za dva nova poklica: tapetnik in lesarski tehnik. Pridobljen je bil torej nov program poklicno-tehniškega izobraževanja za poklic lesarskega tehnika, ki traja 2 leti. S tem so tudi mizarji pridobili možnost nadaljevanja šolanja v Slovenj Gradcu. Tako se je izobrazila tudi ena generacija tapetnikov in mizarjev po dualnem sistemu izobraževanja. Programi so se vseskozi pri vseh poklicih nekoliko spreminjali. V šolskem letu 2007/08 je bil program obdelovalec lesa spremenjen; izobraževanje se je z 2,5 leta skrajšalo na 2 leti. Zadnja sprememba je bila v šolskem letu 2007/08 pri poklicu mizar. Kot novost se je uvedlo praktično usposabljanje pri delodajalcih – PUD, ki obsega 24 tednov izobraževanja v vseh treh letih. Že naslednje šolsko leto se obeta pri poklicu mizar še ena sprememba, in sicer uvedba vajeništva. Poleg šolske oblike izobraževanja bomo mizarje izobraževali tudi po vajeniškem sistemu, kar pomeni, da se bo praktični del izobraževanja v celoti izvajal pri delodajalcih.

Dobri medsebojni odnosi med dijaki in učitelji ustvarjajo dobro klimo in kulturo šole, so jamstvo za napredek in pripravo naših dijakov na neznani svet, v katerega stopajo, ko zapustijo našo institucijo. Ob tem ne smemo prezreti vidne vloge okolja, predvsem podjetij in drugih institucij, ki omogočajo dijakom opravljanje praktičnega usposabljanja, učiteljem pa nudijo nenehno podporo pri naši strokovni rasti. Z različnimi dejavnostmi, šolskimi in mednarodnimi projekti, uspehi na različnih strokovnih srečanjih in tekmovanjih dokazujemo, da je naša pot uspešna, sledimo zastavljeni viziji; izobražujemo kadre na številnih področjih; v naših načrtih so tudi novi programi, zanimivi in potrebni za okolje.

Ravnatelj
Bernard Kresnik, univ. dipl. ekon.

Zbornik

Ogled fotografij >>