V skladu z okrožnico Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport z dne 5. 11. 2020 bo za dijake v času izobraževanja na daljavo zagotovljen brezplačen topel obrok.

Do brezplačnega toplega obroka so upravičeni dijaki, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi pristojnega CSD-ja o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ne presega 382,82 €, tj. 3. dohodkovni razred otroškega dodatka oziroma 2. razred državne štipendije.

Ob tem opozarjamo, da 100 % subvencija za šolsko malico na srednjih šolah zajema upravičence do 4. dohodkovnega razreda otroškega dodatka oziroma 3. dohodkovnega razreda državne štipendije, brezplačni topli obrok za dijake v času izobraževanja na daljavo pa pripada upravičencem do 3. dohodkovnega razreda otroškega dodatka oziroma 2. dohodkovnega razreda državne štipendije.

Brezplačni topli obrok pripada tudi dijakom, ki so nameščeni v rejniško družino.

Pripravo in distribucijo toplih obrokov bo organizirala posamezna lokalna skupnost (izbor šole za pripravo prehrane, distribucija in prevoz prehrane itd.).

Informacije o pripravi in distribuciji toplih obrokov za dijake s stalnim bivališčem v posameznih občinah bodo objavljene na uradnih spletnih straneh posameznih občin. Starši/skrbniki oziroma dijaki topli obrok prevzamejo na šoli, ki bo prehrano pripravljala. Izjemoma občina za dijake, ki obroka ne morejo prevzeti, organizira dostavo toplega obroka na dom.

Prijavo na topel obrok oddajte upravičenci svetovalnim delavkam posamezne šole po elektronski pošti v najkrajšem možnem času. Svetovalne delavke bodo posredovale seznam upravičencev na posamezno občino.